Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 14
Pembangunan Sumber dan Komuniti Pulau

by Dzurizah Mohd. Isa, Salmi Mohd. Isa, Jabil Mapjabil

Publisher - Universiti Malaysia Sabah Press

Category - General Academics

Pulau di Malaysia secara umumnya sering kali dikaitkan dengan industri pelancongan. Namun begitu, terdapat beberapa isu yang berkaitan dengan sumber lain di pulau dan implikasinya kepada komuniti yang turut relevan untuk dikaji dan didokumentasikan. Antaranya ialah isu pengangkutan, kesihatan, pendidikan kanak-kanak pulau dan peranan sektor tidak formal. Isu pelancongan masih turut signifikan dalam konteks pulau di Malaysia. Dalam buku ini, terdapat tiga topik yang berkaitan, iaitu daya tampung sosial dalam pelancongan, penggunaan sumber asli sebagai tarikan ekopelancongan pulau dan peranan wanita dalam pembangunan homestay. Buku suntingan ini menyajikan hasil penyelidikan terkini dengan disokong oleh huraian konseptual dan sorotan literatur yang berkaitan dengan pembangunan sumber dan komuniti pulau. Buku ini amat berguna dijadikan sebagai bahan rujukan kepada pelbagai pihak, sama ada mereka yang terlibat dalam bidang pendidikan pengajian tinggi seperti pensyarah, penyelidik, pelajar pascasiswazah dan prasiswazah mahupun mereka yang terlibat dalam pengurusan dan pelaksanaan dasar yang berkaitan dengan bidang pembangunan pulau dan pembangunan sumber. Buku ini turut sesuai untuk bacaan umum dan rujukan tambahan kepada pelbagai pihak yang terlibat dalam pembangunan sumber dan komuniti pulau termasuklah pendidik dan pelajar sekolah menengah.

Please login to borrow the book.